محصولات
Home>> محصولات تحت لیسانس>>تحت ليسانس

دیان

مشخصات دارویی

راهنمایی های عمومی

مصرف در کودکان

مصرف در سالمندان

مصرف در بارداری

مصرف در شیردهی

احتیاطات

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو

تداخلات دارویی

عوارض دارویی

شرایط نگهداری

موارد منع مصرفاینستاگرام