تقدیر و تشکر از واحد فنی و تولید

تلاش خالصانه و صادقانه ى شما آيين وظيفه شناسى و پژواك، دانايى و تعهد است. نتيجه ى بذر و تلاش وكوشش شما، درخت اميدى است كه به بار مي نشيند و نويد بخش آينده اى پر نشاط و زيباست. درود بر همت بلندتان. بدين وسيله از زحمات و تلاش هاى بى دريغ شما صميمانه تقدير و تشكر به عمل مى آوريم توفيق و سلامتى روز افزون شما را از درگاه ايزد منان خواستاريم.
اینستاگرام