ایمنی ، سلامت و محیط زیست در آزمایشگاه

آزمایشگاه واحدی است که درصنایع شیمیایی ، غذایی و بویژه صنعت دارو از جایگاه ویژه ای برخوردار است لذا حفظ سلامت پرسنل و حفظ ایمنی آزمایشگاه از اولویتهای شرکت داروسازی مفید است . در همین راستا دوره آموزشی ایمنی ، سلامت و محیط زیست در آزمایشگاه به عنوان یک دوره پایه طرح ریزی و اجرا گردید این دوره مشتمل بر شناسایی خطر و ارزیابی ریسک، مدیریت تغییر chang management ، مدیریت مواد شیمیایی و ... تدریس گردید.

ایمنی ، سلامت و محیط زیست در آزمایشگاهاینستاگرام