دوره انتقال تکنولوژی در صنعت داروسازی

جهت آشنایی پرسنل طب مفید نیکان با جنبه های مختلف علمی و کاربردی انتقال تکنولوژی و سازماندهی ریسک های مربوطه در این زمینه با محتوای 1- انتقال تکنولوژی از دیدگاه تضمین کیفیت ، کنترل کیفیت 2- انتقال تکنولوژی در چرخه عمر یک فرآورده 3- مستندات و مدارکت مورد نیاز در انتقال تکنولوژی 4- سازماندهی و نحوه مدیریت پروژه های انتقال تکنولوژی دارویی

دوره انتقال تکنولوژی در صنعت داروسازیاینستاگرام