دوره اطفاء حریق

خاموش کردن آتش سوزی در لحظه های اولیه شروع آن برای جلوگیری از صدمات جانبی و خسارت مالی اهمیت بسزایی دارد، چنانچه بتوان با وسیله ای مناسب در زمان ممکن حریق را اطفاء کرده و از توسعه آن جلوگیری نموده ، می توان از خسارت ها و زیان هاییی که هر سال طبق آمارهای موجود به اماکن مختلف وارد می شود جلوگیری کرد ، بر این اساس شرکت داروسازی طب مفید نیکان تلاش بر آن دارد تا برای جلوگیری از خطرات احتمالی آموزش های مورد نیاز را برای پرسنل شرکت برگزار کند.

دوره اطفاء حریقاینستاگرام