دوره HSE

ایمنی شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می توان سلامتی آنان را به خطر انداز ، مصون می دارد . مسئولیت عمده ایمن سازی محیط کار به عهده مدیران سطوح بالای سازمان به ویژه مدیران پرسنلی است، البته اهمیت همکاری کلیه کارکنان را در محیط امن نمی توان نادیده گرفت. به عبارت دیگر ایمنی کار عبارت است از : فراهم آوردن موجباتی که از بیماری ها و حوادث ناشی از کارهای صنعتی جلوگیری کند. یعنی هر جه تعداد حوادث ناشی از کار کمتر باشد می توان گفت که ایمنی بیشتری در محیط کار وجود دارد بر این اساس شرکت طب مفید نیکان سالانه دوره HSE را برای پرسنل کلیه واحد ها جهت جلوگیری از خطرات احتمالی برگزار می کند.

دوره HSEاینستاگرام