دوره GMP

هدف از اجرای دوره GMP هر سازنده دارو یا فرآورده بیولوژیک باید فرآورده خود را مطابق با استانداردهای قابل قبول جهانی و طبق مندرجات پرونده مربوط به پروانه ساخت تهیه نموده و در انبارداری مواد و ساخت فرآورده و نیز در عملیات کنترل- توزیع و مراحل بعد از توزیع الزامات و مقررات تعیین شده را رعایت نماید. بطوریکه از نظر ایمنی و اثر بخشی خطری برای مصرف کننده نداشته باشد، بر این اساس دوره های GMP عمومی برای کلیه واحد های شرکت به صورت سالیانه یا بر حسب نیاز دو بار در سال برگزار خواهد گردید.

دوره GMPاینستاگرام