هفتم اسفند 97 _ روز زن مبارک باد

زن نماد فروتنی، رحمت و تسکین برای تمام بشریت است روز زن بر تمام زنان سرزمینم مبارک باد.
اینستاگرام